Zpět

Co nabízíme

Naše mateřská škola je školou s celodenním provozem a heterogenním uspořádáním. Provoz MŠ je od 6:00 do 16:30 hodin. Mateřská škola poskytuje vzdělávání dětem ve třech třídách, zpravidla pro děti od 3 do 6 let, v průběhu celého školního roku. Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno dítě se SVP vytvoříme optimální podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji ve spolupríci se ŠPZ.

Naše činnost se zaměřuje:

Preventivní činnost (BOZP - prevence úrazů, a patologických jevů

 • Společně s dětmi stanovujeme základní a srozumitelná pravidla, která důsledně dodržujeme
 • Seznamujeme se s piktogramy
 • Povzbuzujeme a vyzdvihujeme prosociální chování jednotlivců a skupin- upozoňujeme na vhodné chování
 • Vedeme společné rozhovory, řešíme problémové situace spolu s dětmi
 • Spolupracujeme s hasiči, městkou policií, zdravotníky - potkávání na společných besedách

Polytechnická výuka

 • Zprostředkováváme dětem možnost pracovat s různámi druhy materiálů
 • Děti se seznamují s různým nářadím a náčiním
 • Podněcujeme děti k experimentování formou pokusů

Čtenářská gramotnost

 • Vytváříme u dětí zájem o knihy, poslechu literatury
 • Využíváme dětskou knihovnu v mateřské škole
 • Zprostředkováváme divadelní představení - Návštěvy Městského divadla, Divadla rozmanitostí
 • Navštěvujeme výstavy, Městskou knihovnu Most
 • Čteme dětem pohádky
 • Děti hrají pohádky s loutkami, maňásky a dramatickými čepičkami

Matematickou gramotnost

 • Nabízíme dětem možnost se seznamovat s PC, tablety, interaktivní tabulí a robotikou 
 • Rozvíjíme počítačové dovednosti - ovládání, soustředění, přesnost

Dopravní výuka

 • Seznamujeme děti s dopravním ruchem ve městě
 • V prostorách MŠ dětem umožňujeme jízdu na odstrkovadlech
 • Seznamujeme s bezpečností BESIP
 • S dětmi navštěvujeme Dopravní hřiště
Logopedická prevence
 • Denně využíváme společné chvíle pro logopedické chvilky
 • Poskytujeme logopedickou prevenci pod vedením speciálně proškolených zaměstnanců
 • Logopedickou prevenci provádíme formou her a logopedických programů

EVVO

 • Děti seznamujeme s děním v přírodě
 • Zprostředkováváme jim možnost pozorování a pokusy v přírodě
 • Vedeme děti k ochraně přírody
 • Vyrábíme z přírodnin

Multikulturní výuka

 • Podporujeme vztahy v rodině, s mladšími dětmi
 • Seznamujeme děti s různými kulturami a jejich odlišnostmi 
 • Navštěvujeme s dětmi Muzeum 
 • Vytváříme pevné vazby mezi dětmi

Sportovní aktivity

 • Nabízíme míčové hry ve sportovní hale
 • Bruslení
 • Plavání

Tradice

 • Zaměřujeme se a seznamujeme děti s naší kulturou a jejími zvyky
 • Objevuje vše formou pohádek 
 • Slavíme svátky, narozeniny atd...

Spolupráce s rodiči

 • Nabízíme a umožňujeme konzultaci jednotlivci
 • Nabízíme besedy s odborníky  na téma školní zralosti, logopedie
 • Pořádáme se rodiči dílničky
 • Organizujeme třídní schůzky
 • Zprostředkováváme fotografie a informace na webových stránkách

I zvířátka slaví Vánoce

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Verunčina oslava narozenin

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Divadlo Lenčiny zpívánky - Zvířátka slaví Vánoce

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Mikuláš na návštěvě

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací